Personvernerklæring

Formålet med personvernerklæringen er å informere hvordan personopplysninger for den registrerte innhentes og behandles, hvor lenge dettelagres, hvem som kan få tilgang til dem, hvilke rettigheter som er tilgjengelige for de registrerte og hvor de skal henvende seg med spørsmål som er knyttet til behandling av personopplysninger.

Personlige opplysninger behandles i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforskrift (EU) 2016/679 (heretter kalt forordningen), Republikken Litauens lov om juridisk beskyttelse av personopplysninger og andre juridiske forskrifter som regulerer beskyttelsen av personopplysninger.

UAB «Edevita» overholder følgende hovedprinsipper for databehandling:

 • Personopplysninger samles kun inn for klart definerte og legitime formål,
 • Personopplysninger behandles kun lovlig og rettferdig,
 • Personopplysninger oppdateres kontinuerlig,
 • Personopplysninger lagres trygt og ikke lenger enn det som kreves med formål om databehandling eller lovverk,
 • Personopplysninger behandles kun av de ansatte i selskapet som har slike rettigheter under sine stillinger, eller av fullmektige og autoriserte behandlere.

 

 1. BEGREP
 • Datakontrollør er UAB «Edevita» (heretter kaldt Selskapet), organisasjonsnummer 304124048, adresse på det registrerte kontoret Šaulių g. 19, Klaipėda, LT-94214, Litauen.
 • Datasubjekt er enhver fysisk person hvis hans/hennes opplysninger behandles av Selskapet. Datakontrolløren samler inn opplysninger om den registrerte som er nødvendige for selskapets aktiviteter, og/eller når man besøker, bruker, surfer på selskapets nettsider osv. (heretter kalt Nettsiden). Selskapet sikrer at personopplysninger som samles inn og behandles vil være trygge og kun brukes til et bestemt formål.
 • Personlige opplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte er relatert til den registrerte personen, hvis identitet er kjent eller kan bli kjent både direkte og indirekte ved bruk av relevante data. Behandling av personopplysninger er enhver handling utført på personopplysninger (inkludert innsamling, opptak, lagring, redigering, endring, tilgang, forespørsel, overføring, arkivering, etc.).
 • Samtykke er enhver bekreftelse, gitt med fri vilje eller bevisst, der den registrerte er enig om at hans/hennes personopplysninger skal behandles for et bestemt formål.

 

 1. KILER AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Personopplysninger levers av den registrerte selv. Den registrerte henvender seg til Selskapet, registrer seg for å motta tjenester, bruker tjenestene som tilbys av Selskapet, kjøper tjenestene, skriver kommentarer, stiller spørsmål, spør Selskapet om informasjon, osv.
 • Personopplysninger innhentes når den registrerte besøker Nettsiden. Den registrerte fyller ut skjemaer på Nettsiden eller forlater sine kontakter av en eller annen grunn, osv.
 • Personopplysninger kommer fra andre kilder. Opplysningene innhentes fra andre institusjoner eller selskaper, offentlig tilgjengelige registre, og lignende.

 

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Ved levering av personopplysninger til Selskapet godtar den registrerte at Selskapet vil bruke de innsamlede opplysningene til å oppfylle sine forpliktelser overfor den registrerte, ved å levere tjenester som den registrerte forventer.
 • Selskapet behandler personopplysninger for følgende formål.
 • Følgende opplysninger skal behandles i forbindelse med avtaler om levering av tjenester eller varer av Selskapet til den registrerte og for gjennomføring av dem, kontaktoppbevaring, tilgang til den registrerte, skatteregnskap og kontroll av betalinger:
  • Fornavn, mellomnavn, etternavn;
  • Fødselsnummer;
  • Fødselsdato;
  • Registreringsnummer på kjøretøy;
  • Kontaktinformasjon (telefonnummer, e-postadresse);

 

 • Følgende opplysninger skal behandles i forbindelse med håndtering av gjeld:
  • Fornavn, mellomnavn, etternavn;
  • Fødselsnummer/fødselsdato;
  • Betalingshistorikk;
  • Adresse;
  • Annen gjeldsrelatert informasjon.

 

 • Følgende opplysninger skal behandles i forbindelse med inngåelse av avtaler om levering av tjenester eller varer av Selskapet til den registrerte og for gjennomføring av dem, kontaktoppbevaring, tilgang til den registrerte, skatteregnskap og kontroll av betalinger:
  • Fornavn, mellomnavn, etternavn;
  • Kontakter (telefonnummer, e-postadresse);
  • Arbeidsgiver og -stilling (hvis informasjonen gis av en juridisk representant);
  • Bostedsadresse;
  • Bankkontoopplysninger (hvis en fysisk person tilbyr tjenester til Selskapet);
  • Andre opplysninger som er nødvendige for at avtalevilkår og/eller lovfestede forpliktelser skal oppfylles (for eksempel virksomhetslisensdetaljer: type aktivitet, gruppe, kode, navn, aktivitetsperioder, utstedelsesdato, beløp, etc.).

 

 • Følgende opplysninger skal behandles i forbindelse med håndtering av forespørsel, kommentarer og klager:
  • Navn;
  • Kontakter (telefonnummer, e-postadresse);
  • Tekst på spørsmålet, kommentaren eller klagen.

 

 • Følgende opplysninger skal behandles i forbindelse med direkte markedsføring:
  • Fornavn, mellomnavn, etternavn;
  • Kontakter (telefonnummer, e-postadresse).

 

 • Følgende data behandles med sikte på ansattes og andre personers sikkerhet, samt eiendomssikkerhet (videoovervåking):
 • Bilde av bildet. Videoovervåkingssystemer bruker ikke ansiktsgjenkjenning og/eller analyseteknologier, og bildedata på bestemte personer (individer) grupperes ikke eller profileres. Den registrerte informeres med kontinuerlig videoovervåkning ved hjelp av informasjonsskilt med kamerasymbolet og selskapsinformasjonen som skal angis før de kommer inn i det overvåkede området og/eller rommet. Videoovervåkingsfeltet inkluderer ikke lokaler der den registrerte forventer absolutt beskyttelse av personopplysninger.
 • Andre formål som Selskapet har rett til å behandle personopplysninger fra den registrerte når den registrerte uttrykker sitt samtykke ved Selskapets behandling av legitime interesse, og når Selskapet er bundet av gjeldende lovgivning.

 

 1. LEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Selskapet forplikter seg til å bevare registrerte personers konfidensialitet. Personlige opplysninger kan kun bli offentliggjort til tredjepart dersom dette er nødvendig for å inngå og utføre avtalen til fordel for den registrerte eller av andre legitime grunner.
 • Selskapet kan gi personopplysninger til sine databehandlere som tilbyr tjenester til Selskapet og behandler personopplysninger. Selskapets behandlere skal kun ha rett til å behandle personopplysninger i samsvar med Selskapets instrukser og i den utstrekning det er nødvendig for at avtaleforpliktelser skal kunne oppfylles. Selskapet bruker bare de databehandlere som sikrer at databehandlingen vil bli utført med passende tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med kravene i forordningen og garanterer beskyttelsen av rettigheter til den registrerte.
 • Selskapet kan også gi personopplysninger som svar på forespørsler fra domstol eller offentlig myndighet i den grad det er nødvendig for å gjennomføre eksisterende lovgivning og instrukser fra offentlige myndigheter.
 • Selskapet garanterer at ingen personlige data vil bli solgt eller utlånt til tredjepart.

 

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL DEN MINDREÅRIGE
 • Personer under 14 år kan ikke gi personlige opplysninger gjennom nettsiden. Hvis en person som er under 14 år ønsker å bruke Selskapets tjenester, er det obligatorisk å levere skriftlig samtykke fra en av representantene (far, mor, verge) for behandling av personopplysningene før det angis personlig informasjon.

 

 1. OPPBEVARINGSPERIODE FOR PERSONOPPLYSNINGER
 • Personopplysninger innsamlet av selskapet er lagret i trykte dokumenter og/eller i selskapsinformasjonssystemer. Personopplysninger skal behandles for ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå formålene eller ikke lenger enn det er kreves av den registrerte og/eller lovgivning.
 • Selv om den registrerte kan si opp avtalen og fravike Selskapets tjenester, skal Selskapet fortsette å beholde opplysningene til den registrerte pga. eventuelle krav eller rettslige krav som kan oppstå i fremtiden så lenge dataoppbevaringsperiodene utløper.

 

 1. RETTIGHETER TIL DEN REGISTRERTE
  Den registrerte personen har rett til å:
 • motta informasjon om databehandling;
 • bli kjent med opplysninger som behandles;
 • kreve å korrigere opplysninger;
 • kreve sletting av data (rett til å bli glemt). Denne rettigheten gjelder ikke dersom personopplysningene som blir bedt om å bli slettet, behandles på annen juridisk basis, for eksempel når behandlingen er nødvendig for avtalens gjennomføring eller forpliktelsen til å overholde gjeldende lovgivning,
 • begrense behandling av opplysninger;
 • trekke tilbake samtykke om databehandling;
 • dataportabilitet. Denne rettigheten kan ikke påvirke andres rettigheter og friheter negativt. Den registrerte har ikke rett til å overføre personopplysninger behandlet i manuelt strukturerte dokumenter som papirfiler.
 • kreve at en løsning basert på automatisk databehandling, inkludert profilering, ikke blir brukt;
 • klage på behandling av personopplysninger til Statens databeskyttelsesinspektorat.
 1. Selskapet skal skape forhold for den registrerte å utøve rettighetene til ovennevnte rettigheter, unntatt i tilfeller som er fastsatt ved lov, der det er nødvendig å sikre statens sikkerhet eller forsvar, offentlig orden; forebygging, etterforskning, oppdagelse eller påtale av kriminelle handlinger, statens viktige økonomiske eller finansielle interesser; forebygging, etterforskning og påvisning av brudd på fagetikk, beskyttelse av rettighetene og friheten til den registrerte eller andre personer.

 

 1. REGLER FOR IVERKSETTING AV RETTIGHETER TIL DEN REGISTRERTE

Den registrerte kan henvende seg til Selskapet for iverksetting av sine rettigheter elektronisk eller ved vanlig post ved å sende skriftlig forespørsel personlig eller gjennom en representant:

  • E-post: info@edevita.lt;
  • Tlf. +370 655 59825;
  • Adresse: Šaulių g. 19, Klaipėda, LT-94214, Litauen.
 • Ved mottak av den registrertes anmodning om å levere opplysninger eller iverksette andre rettigheter, må selskapet verifisere identiteten til den registrerte for å beskytte opplysningene mot uautorisert avsløring.
 • Selskapet gir den registrerte et svar senest en måned etter mottak av forespørselen, avhengig av de spesifikke omstendighetene i behandlingen av personopplysningene. Om nødvendig kan denne perioden forlenges med ytterligere to måneder, med tanke på kompleksiteten og antall forespørsler.

 

 1. DEN REGISTRERTE PERSONENS ANSVAR
 • Den registrerte må:
  • Informere Selskapet om eventuelle endringer i informasjonen og opplysningene som leveres inn. Det er viktig for Selskapet å ha korrekt og gyldig personinformasjon;
  • Gi den nødvendige informasjonen for å gjøre det mulig for Selskapet å identifisere den registrerte på forespørsel fra den registrerte og for å forsikre seg om at Selskapet kommuniserer eller samarbeider med den bestemte registrerte personen (gi et personlig identifikasjonsdokument i samsvar med lovbestemt prosedyre eller via elektronisk kommunikasjonsmidler som gjør det mulig å identifisere den registrerte korrekt). Dette er nødvendig for å sikre beskyttelsen av opplysningene til den registrerte og andre personer, slik at informasjonen som er gitt over den registrerte kun er gitt til den registrerte, uten at det berøres andres rettigheter.

 

 1. SLUTTBESTEMMELSER
 • Når personen overfører personopplysninger til Selskapet, er den registrerte enig i denne personvernspolitikken, forstår bestemmelsene og godtar å overholde den.
 • Selskapet har rett til å endre ensidig denne personvernspolitikken når som helst ved å utvikle og forbedre sine aktiviteter. Selskapet har rett til ensidig, delvis eller fullstendig endring av personvernspolitikken ved å varsle om dette på nettsiden edevita.lt.

Tillegg eller endringer i denne personvernerklæringen skal tre i kraft fra datoen for offentliggjøringen, dvs. fra den dagen de er lagt ut på nettsiden www.edevita.lt.