Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko jie saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjekta, kur dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais kreiptis.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Edevita“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų pareigybes, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 

 1. SĄVOKOS
 • Duomenų valdytojasUAB „Edevita“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 304124048, buveinės adresas Šaulių g. 19, Klaipėda, LT-94214.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiu tikslui.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, registruojasi norėdamas gauti paslaugas, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę, prašydamas suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktus ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 • Duomenų subjektas Įmonei pateikdamas asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis, vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 • Asmens duomenis Įmonė tvarko toliau išvardytais tikslais:
  • Sutarčių dėl Įmonės teikiamų paslaugų ar prekių sudarymo su duomenų subjektu ir jų vykdymo, kontaktų išsaugojimo, užtikrinant galimybę susisiekti su duomenų subjektu, mokesčių apskaitos ir įmokų kontrolės vykdymo tikslais tvarkomi šie duomenys:
   • vardas(-ai), pavardė(-ės);
   • asmens kodas;
   • gimimo data;
   • automobilio registracijos liudijimo duomenys;
   • kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas);
   • gyvenamosios vietos adresas.
  • Įsiskolinimo valdymo tikslu tvarkomi šie duomenys:
   • vardas(-ai), pavardė(-ės);
   • asmens kodas / gimimo data;
   • apmokėjimo istorija;
   • adresas;
   • kita su įsiskolinimu susijusi informacija.
  • Sutarčių dėl Įmonės gaunamų paslaugų ir prekių sudarymo su duomenų subjektu ir jų vykdymo, kontaktų išsaugojimo, užtikrinant galimybę susisiekti su duomenų subjektu, mokesčių apskaitos ir įmokų kontrolės vykdymo tikslais tvarkomi šie duomenys:
   • vardas(-ai), pavardė(-ės);
   • kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas);
   • darbovietė ir pareigos (jei informaciją teikia juridinio asmens atstovas);
   • gyvenamosios vietos adresas;
   • banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo);
  • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų apdorojimo tikslu tvarkomi šie duomenys:
   • vardas(-ai);
   • kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas);
   • klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
  • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenys:
   • vardas(-ai), pavardė(-ės);
   • kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas).
  • Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo (vaizdo stebėjimas) tikslu tvarkomi šie duomenys:
   • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemose nenaudojamos veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijos, jomis užfiksuoti konkrečių duomenų subjektų (asmenų) vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir pateikiant Įmonės rekvizitus, kurie nurodomi prieš įeinant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.
  • Kiti tikslai, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškia savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti Įmonei turint teisėtą interesą, ir kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
 • Įmonė įsipareigoja išsaugoti duomenų subjektų konfidencialumą. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleisti tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba esant kitoms teisėtoms priežastims.
 • Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis. Įmonės duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tvarkant duomenis bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, atitinkančios Reglamento reikalavimus, ir garantuoja duomenų subjekto teisių apsaugą.
 • Įmonė asmens duomenis taip pat gali teikti atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

 1. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 • Jaunesni nei 14 metų asmenys negali teikti jokių asmens duomenų per Svetainę. Jei Įmonės paslaugomis nori pasinaudoti asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš nurodant asmeninę informaciją, privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
 • Įmonės surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  Duomenų subjektas turi teisę:
 • gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su tvarkomais duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti duomenis;
 • reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, pvz., kai tvarkymas būtinas vykdant sutartį arba esant pareigai laikytis taikomų teisės aktų;
 • apriboti duomenų tvarkymą;
 • nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • į duomenų perkeliamumą. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas neturi teisės perkelti tų asmens duomenų, kurie tvarkomi rankiniu būdu susistemintuose dokumentuose, pavyzdžiui, popierinėse bylose;
 • reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 • Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Įmonę elektroniniu ar paprastu paštu, pateikdamas rašytinį prašymą asmeniškai ar per atstovą:
  • el. p. info@edevita.lt;
  • tel. +370 655 59825;
  • adresas: Šaulių g. 19, Klaipėda, LT-94214.
 • Gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, Įmonė privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę, kad apsaugotų duomenis nuo neteisėto atskleidimo.
 • Įmonė atsakymą duomenų subjektui pateikia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, priklausomai nuo konkrečių asmens duomenų tvarkymo aplinkybių. Prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgus į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
 • Duomenų subjektas turi:
  • informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
  • pateikti reikalingą informaciją, kad duomenų subjektui pateikus prašymą, Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad tikrai bendrauja arba bendradarbiauja su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga siekiant užtikrinti duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugą, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtodama ir tobulindama savo veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdama svetainėje edevita.lt.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie patalpinami svetainėje www.edevita.lt.